Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 36 10 • sekretariat@zso1.pl

Home 9 Opieka pielęgniarska
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pruszczgdanski/

Informacje podstawowe dotyczące opieki pielęgniarskiej w nasze szkole

Opiekę pielęgniarską w naszej szkole realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie-Med sp. z o.o.

Godziny dostępności gabinetu profilaktyki zdrowia oraz pomocy przedlekarskiej:

poniedziałek:

wtorek:

środa:

czwartek:

piątek:

Do głównych zadań pielęgniarki szkolnej należy:

 1. Wykonywanie testów przesiewowych do bilansów zdrowia u uczniów w określonych roczniakach. Celem tych badań jest wczesne wykrywanie ew. problemów zdrowotnych. Badaniu podlega min. pomiar wysokości i masy ciała, ciśnienia tętniczego, ostrość wzroku oraz ocena postawy ciała. Po badaniu, uczeń otrzymuje druk bilansu zdrowia, z którym należy udać się do lekarza POZ, a następnie zwrócić dokument do pielęgniarki szkolnej.
 2. Badania kontrolne u uczniów z problemami zdrowotnymi, tj. poradnictwo czynne.
 3. Fluoryzacja w klasach szkoły  podstawowej I – VI. Jest to  grupowe nadzorowane  szczotkowanie zębów preparatem fluorkowym, VI razy w roku szkolnym. Procedura wstrzymana do odwołania ze względów epidemiologicznych.
 4. Pierwsza pomoc w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
 5. Edukacja z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia.

Pełen wykaz, w tym szczeg61owe warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w środowisku nauczania i wychowania reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, załącznik nr 4 (Oz. U. z 2019 r., poz. 736 z późniejszymi zmianami).

Procedura dotycząca bezpieczeństwa realizacji świadczeń gwarantowanych w środowisku nauczania i wychowania na okres epidemii COVID-19

Opracowano na podstawie:

 1. Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych/pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach z 08.05.2020, zaktualizowane 08.09.2020.
 2. Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 06.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19.
 3. Rekomendowanych rodzajów środków ochrony osobistej (PPE, ang. Personal Protective Equipment) dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2.

1. Podstawowe informacje

Pielęgniarka/higienistka w środowisku nauczania i wychowania umieszcza:

na drzwiach wejściowych do gabinetu profilaktyki, po stronie zewnętrznej informację, że w gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń i obowiązku dezynfekcji rąk,

wewnątrz gabinetu: instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, objawów zakażenia SARS-CoV-2 i sposobów zapobiegania oraz danych teleadresowych do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, służb medycznych i numeru infolinii NFZ w sprawie Covid-19,

na zewnątrz gabinetu: dane teleadresowe do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, służb medycznych i numeru infolinii NFZ w sprawie Covid-19.

2. Środki do dezynfekcji i ochrony osobistej pielęgniarki/higienistki szkolnej

Na wyposażeniu gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej powinny znajdować się:

 1. środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
 2. środki ochrony osobistej:

– maski ochronne,
– maski z filtrem FFP2 lub FFP3 (N95 lub N99),
– rękawice,
– okulary ochronne i/lub przyłbica (okulary, jak i przyłbice można używać wielokrotnie po ich dezynfekcji),
– fartuchy flizelinowe ochronne,
– fartuchy barierowe wodoodporne.

Zasady używania środków ochrony ujęte są w instrukcji „Zakładanie i zdejmowanie środków ochrony osobistej przy podejrzeniu Covid-19”.

Przed przystąpieniem do pracy, pielęgniarka/higienistka szkolna zakłada odzież adekwatną do wykonywanych świadczeń, zgodnie z niniejszą procedurą.

Każda pielęgniarka/higienistka szkolna zobowiązana jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej, w tym procedury higienicznego mycia i odkażania rąk. Przed rozpoczęciem pracy należy zdjąć biżuterię, tj. pierścionki, zegarek, bransoletki, tak aby nie było nic poniżej łokcia. Ręce należy myć i dezynfekować, jak najczęściej, po każdym kontakcie z uczniem/osobą trzecią.

3. Zasady udzielania świadczeń gwarantowanych

W ramach udzielanych świadczeń gwarantowanych w środowisku nauczania i wychowania w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń.

Po wejściu do gabinetu uczeń/osoba trzecia myje ręce wodą z mydłem lub dezynfekuje ręce.

4. Środki ochrony osobistej przy udzielaniu świadczeń

Podczas udzielania świadczeń gwarantowanych pielęgniarka/higienistka szkolna poza rutynowymi zasadami higieny rąk i odzieży (fartuch i obuwie medyczne) powinna zastosować środki ochrony osobistej, tj.: maskę jednorazową, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, fartuch flizelinowy.

W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących podejrzenie zakażanie Covid-19 pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk powinna założyć maskę z filtrem FFP2 lub FFP3 (w przypadku braku dostępności masek dopuszcza się zastosowanie masek jednorazowych), okulary ochronne lub przyłbice, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny (w przypadku braku dostępności fartucha dopuszcza się stosowanie fartucha flizelinowego, optymalnie z  fartuchem foliowym).

5. Promocja zdrowia

Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji Covid-19.

Podczas kontaktu z uczniem należy promować:

 1. higienę rąk,
 2. higienę dróg oddechowych,
 3. zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby,
 4. unikania dotykania oczu, nosa, ust zanieczyszczonymi rękoma, szczególnie w miejscach publicznych,
 5. przychodzenie do szkoły bez objawów choroby.

6. Kontakt z pracownikami szkoły i rodzicami

W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych), pielęgniarka/higienistka szkolna zobowiązana jest do przestrzegania dystansu min. 1,5- 2 m oraz stosowania maski ochronnej. Rekomenduje się minimalizować kontakty osobiste z gronem pedagogicznym i rodzicami, zamieniając je na porady telefoniczne.

7. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 u ucznia szkoły

Objawy sugerujące zakażenie Covid-19: gorączka powyżej 38 stopni, kaszel, duszność i inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych.

W przypadku zaobserwowania objawów wskazujących na zakażenie Covid-19 u ucznia, pielęgniarka/higienistka szkolna:

– informuje ucznia, aby ręce umył wodą z mydłem lub zdezynfekował,

 – zaleca uczniowi założenie maski, o ile nie ma problemów z oddychaniem (dziecko powinno być wyposażone w maskę przez rodziców/opiekunów prawnych),

 – zakłada dodatkową odzież ochronną,

 – przeprowadza wywiad,

 – informuje rodzica/opiekuna prawnego ucznia o potrzebie pilnego odbioru dziecka ze szkoły oraz konieczności kontaktu z lekarzem POZ (teleporada). W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej u dziecka niezwłocznie wzywa pogotowie, numer 112 – dyspozytor może podjąć decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem Covid-19,

– zapewnia izolację ucznia, do czasu odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w pomieszczeniu/pokoju wyznaczonym przez Dyrekcję szkoły. Uczeń powinien opuścić szkołę wyjściem znajdującym się najbliżej miejsca izolacji, najlepiej innym niż wejście główne. Opuszczenie szkoły powinno odbywać poza przerwą międzylekcyjną. Informuje Dyrekcję szkoły o izolacji dziecka i podejrzeniu zakażenia Covid-19,

– odnotowuje zdarzenie w dzienniku ambulatoryjnym w oparciu o dane z ankiety,

 – zleca sprzątnięcie i dezynfekcje gabinetu, gabinet należy przewietrzyć. Powyższe zasady dotyczą również pokoju/pomieszczenia, w którym przebywał odizolowany uczeń,

 – realizuje zalecenia PSSE wraz z Dyrekcją szkoły,

 – informuje bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu zakażenia Covid-19 celem podjęcia dalszych działań.

8. Sprzątanie i dezynfekcja gabinetu

Sprzątanie gabinetu profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej odbywa się codziennie, po zakończonej pracy pielęgniarki/higienistki szkolnej i w razie potrzeby (podejrzenie zakażenia Covid-19) przez pracownika wyznaczonego przez szkołę. Codziennie należy umyć i zdezynfekować min. klamki/gałki, kontakty, umywalki i baterie, kafle wokół umywalek, pojemniki na śmieci. Podłogę/parapety umyć wodą z detergentem, a w razie potrzeby również zdezynfekować. Osoba sprzątająca powinna stosować środki ochrony osobistej ustalone w szkole.

Pielęgniarka/higienistka szkolna zobowiązana jest do dezynfekcji powierzchni płaskich (min. blaty) i używanego sprzętu medycznego min. 2 razy dziennie oraz w razie potrzeby.

Pielęgniarka/higienistka szkolna zobowiązana jest do dezynfekcji klamek/gałek oraz telefonu min. 2 razy dziennie.

Do dezynfekcji nie używać środków w aerozolu.

Stosować częste wietrzenie gabinetu. W miarę możliwości wietrzyć gabinet raz na godzinę, przez 10-15 minut.

Środki ochrony osobistej należy trzymać w wydzielonej części szafy, bez kontaktu z rzeczami osobistymi. Usunąć z przestrzeni rzeczy trudne do dezynfekcji.

9. Fluoryzacja

Do odwołania, nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

10. Informacje GIS i MZ

Każda pielęgniarka/higienistka szkolna zobowiązana jest do śledzenia bieżących informacji i zaleceń GIS i MZ.

Skip to content