Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 36 10 • sekretariat@zso1.pl

Home 9 Aktualności 9 Zasady rekrutacji do I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 1 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024
Vulcan - dziennik elektroniczny - wejdź na stronę

Zasady rekrutacji do I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 1 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

31/03/2023

Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych, przedszkoli, szkół i placówek
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenia Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024

Absolwent VIII klasy szkoły podstawowej ma do wyboru następujące klasy:

Klasa 1A – matematyczno-informatyczna z robotyką

Przedmioty realizowane zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, geografia/fizyka

Przedmiot uzupełniający: robotyka (kl. II i III)

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia, fizyka

Klasa 1B – humanistyczno-językowa z elementami bezpieczeństwa publicznego

Przedmioty realizowane zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski

Przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne (kl. I, II i III)

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski/historia

Klasa 1C – biologiczno-chemiczna

Przedmioty realizowane zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia, chemia

Zasady składania dokumentów

§1

 1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego – absolwenci VIII klas szkoły podstawowej mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.
 • Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej.
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

§2

Do wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 należy dołączyć:

 1. ankietę kandydata do LO nr 1
 2. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
 5. dwie fotografie
 6. inne dokumenty posiadane przez kandydata (np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

§3

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

§4

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134. ust.2 pkt.1, art. 137 ust.6 pkt 1, art. 140 ust 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1- Prawo oświatowe:

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego
  1. matematyki

mnoży się przez 0,3.

 • Wynik przedstawiony w procentach z:
  • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty
  • języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.

 • W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w w/w art., wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym                          przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym                przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym                              przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym                   przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym               przyznaje się po 2 punkty.
 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o którym mowa w w/w art. przyznaje się 7 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w w/w art., za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym         przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym                          przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim                   przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym                    przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, przyznaje się 3 punkty.

§ 5

Na podstawie § 8.1. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym                          przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym                przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym                              przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym                   przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym               przyznaje się po 5 punktów;

języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, spośród przedmiotów w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym                          przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym                przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym                              przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym                   przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym               przyznaje się po 2 punkty

§ 6

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawo Oświatowe, art. 127 poz. 59.
 • Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeśli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 • Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej spośród proponowanych trzech klas pierwszych mogą złożyć ankietę o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 do dwóch klas. Jeżeli ilość punktów jest niewystarczająca do klasy pierwszego wyboru automatycznie zostają przeniesieni na listę klasy drugiego wyboru.

Procedury odwoławcze w procesie rekrutacji

§1

 1. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z komunikatami i wiadomościami umieszczonymi w niniejszym regulaminie.
 • Przyjęcie do liceum w wyjątkowych okolicznościach może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Dyrektora (np. z pominięciem procedur rekrutacji elektronicznej w przypadku kandydata spoza województwa pomorskiego lub innego kraju).
 • Szkoła nie może przyjąć kandydata z pominięciem obowiązujących przepisów prawnych.
 • Pierwszeństwo w postępowaniu odwoławczym mają uczniowie z najwyższą liczbą punktów, którzy Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim wskazali, jako szkołę pierwszego wyboru.

Terminy dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie dokumentówOd 15 maja 2023 do 20 czerwca 2023 do godz. 15:00Od 1 sierpnia 2023 do 3 sierpnia 2023 do godz. 15:00
Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia SP i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 23 czerwca 2023 do 12 lipca 2023 do godz. 15:00 nie dotyczy
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych19 lipca 2023 do godz. 15:0011 sierpnia 2023 do godz. 15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)Od 20 lipca 2023 do 26 lipca 2023 do godz. 15:00Od 14 sierpnia 2023 do 17 sierpnia 2023 do godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych27 lipca 2023 do godz. 14:0018 sierpnia 2023 do godz. 14:00

Kalendarz

marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Skip to content