Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 36 10 • sekretariat@zso1.pl

Home 9 Rekrutacja 9 Zasady rekrutacji do I klasy LO nr 1 obowiązujące w r. szk. 2022/2023
Vulcan - dziennik elektroniczny - wejdź na stronę

Zasady rekrutacji do I klasy LO nr 1 obowiązujące w r. szk. 2022/2023

16/03/2022

Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych, przedszkoli, szkół i placówek
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023

Absolwent szkoły podstawowej ma do wyboru następujące klasy:

Klasa I A – MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, geografia/fizyka (do wyboru)

Przedmiot uzupełniający – robotyka w klasie II i III (dla chętnych)

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki lub język hiszpański (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i geografia lub fizyka

Klasa I B – HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski

Przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne w klasie I, II, III

Pierwszy język obcy: rozszerzony język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki, proponujemy koło “Język hiszpański w praktyce”

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i historia

Klasa I C – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

Pierwszy język obcy: rozszerzony język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki lub język hiszpański (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i biologia lub chemia

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

§ 1

 1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego – absolwenci VIII klas szkoły podstawowej mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.
 2. Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

§ 2

Do WNIOSKU o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 należy dołączyć:

 1. ankietę kandydata do LO nr 1
 2. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
 5. dwie fotografie
 6. inne dokumenty posiadane przez kandydata (np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

§ 3

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

§ 4

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134. ust.2 pkt.1, art. 137 ust.6 pkt 1, art. 140 ust 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1- Prawo oświatowe:

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  1. matematyki

mnoży się przez 0,3.

 • Wynik przedstawiony w procentach z:
  • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,
  • języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.

 • W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w w/w art., wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o którym mowa w w/w art. przyznaje się 7 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w w/w art., za:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.  1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, przyznaje się 3 punkty.

§ 5

Na podstawie § 8.1. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
  1. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  1. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
  1. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
  1. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;
 2. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, spośród przedmiotów w art. 44 zu ust.3 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  1. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  1. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

§ 6

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawo Oświatowe, art. 127 poz. 59.
 • Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeśli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 • Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej spośród proponowanych trzech klas pierwszych mogą złożyć ankietę o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 do dwóch klas. Jeżeli ilość punktów jest niewystarczająca do klasy pierwszego wyboru automatycznie zostają przeniesieni na listę klasy drugiego wyboru.

Terminy dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim:

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1od 16 maja 2022
do 20 czerwca 2022
do godz. 1500
od 2 sierpnia 2022
do 5 sierpnia 2022  
Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasistyod 24 czerwca 2022
do 13 lipca 2022
do godz. 1500
 
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły21 lipca 202216 sierpnia 2022
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasistyod 22 lipca 2022
do 28 lipca 2022
do godz. 1500
od 17 sierpnia 2022
do 22 sierpnia 2022 do godz. 1500
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły29 lipca 2022
do godz. 1400
23 sierpnia 2022  

Więcej informacji na stronie naszego liceum: liceum.zso1.pl w zakładce Rekrutacja

Kalendarz

marzec 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Skip to content